Markedsdialog om ombruksløsninger

 

Renovasjon i Grenland har gjennomført første del av en markedsdialog om ombruk.

Målet med dialogen er todelt. For det første ønsker vi med dette å starte jobben med å finne samarbeidspartner(e) og løsninger ved en ny gjenvinningsstasjon som planlegges ved Rødmyr i Skien.

For det andre, håper vi på lengre sikt å legge til rette for å samle krefter i regionen, på tvers av bransjer og kompetanse, for å bidra til utvikling av nye ombruksløsninger og bedre økonomiske modeller for dette.

 

Åpent dialogmøte avholdt

Det ble avholdt et åpent dialogmøte i Skien den 19.10.2021. Møtet ble annonsert med veiledende kunngjøring på Doffin

Vi ønsker å treffe bredt med dialogen – både for å få i tale de som allerede er inne på ombruksmarkedet, men også for å få nye aktører i gang med å tenke ombruksløsninger. Alt fra entreprenørfirma, handelsstand og kompetansemiljøer, til renovasjonsfirma, arbeidstreningsbedrifter og bruktbutikker er aktuelle deltakere.

 

Dokumentasjon fra dialogmøtet

 

Videre arbeid

RiG vil åpne for møter 1:1 med interesserte leverandører. Det settes av inntil 45 minutter pr. møte.

Interesserte bes melde ønske om møte til erik.hoines@rig.no, så vil RiG komme tilbake med forslag til tidspunkter. Møtene kan avholdes på Teams, eller fysisk - fortrinnsvis da i RiGs lokaler i Skien.

Det er også anledning til å gi skriftlige innspill i dialogen.

Det er ikke avgjort hvordan prosessen med utvelgelse av leverandør(er) til ombruksløsning på Nye Rødmyr Gjenvinningsstasjon vil bli. Dette vil avgjøres etter en runde med dialog med interesserte aktører.

 

Kontaktperson:

Erik Høines
Renovasjon i Grenland
erik.hoines@rig.no

Opptak av web-stream