cont-GM.png

I løpet av 2019 ble det utplassert rundt 33.000 beholder/konteinere til glass- og metallemballasje. Ved prosjektavslutning tredje kvartal 2020, stod vi igjen med 200 flere konteinere enn vi hadde ønsket. Prosjektet ble gjennomført innenfor prosjektleders styringsramme.

Innføring av egen beholder for glass- og metallemballasje har gitt gode effekter. Utsorteringsgraden har økt til 72 prosent. Tiltaket gir en utslippsreduksjon tilsvarende 456 tonn CO₂-ekvivalenter. Benchmarking viser at brukertilfredsheten har økt.

Ved beregning av behovet for konteinere, ble uttrekk fra vårt fagsystem benyttet. Som forutsetning ble det lagt til grunn at renovasjonsavtaler med mer enn 15 boenheter (i all hovedsak borettslag) skulle få en konteiner på 800 liter. Med basis i erfaringer fra andre kommuner/regioner, ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig mengde glass- og metallemballasje på 40 liter per boenhet, ved tømming hver åttende uke.

Uttrekk fra fagsystemet viste at vi hadde 296 avtaler med 15 til 110 boenheter. Det ble beregnet at renovasjonsavtaler med 15–20 boenheter ville ha behov for én konteiner på 800 liter, 21–40 boenheter ville ha behov for to konteinere osv. I tillegg kom 63 avtaler som gjaldt barnehager. På basis av dette ble behovet vurdert til 648 konteinere.

Foruten kontakt med andre kommuner/regioner, ble renovatørene rådspurt og deres erfaringer/anbefalinger ble hensyntatt. Sweco ble engasjert og gjennomførte tredjepartskontroll av prosjektet. Etter det ble saken forelagt styret som vedtok rammene for prosjektet 29. oktober 2018. Investeringsprosjektet er senere rapportert i tråd med selskapets prosjekthåndbok.

Varden fikk følgende opplysninger om våre planer for konteinerne: Samlepunkt for hytteavfall i Bamble som per i dag ikke har konteiner eller beholder for glass- og metallemballasje vil få det. Det vil medgå om lag 50 stk. til dette formålet. Det er fremdeles en del kommunale virksomheter som av ulike grunner ikke har egen beholder/konteiner for glass- og metallemballasje. Det arbeides med å få utplassert flere konteinere. Potensialet er om lag 50 stk. Erfaringer så langt viser at rundt 20 konteinere årlig må skiftes ut som følge av hærverk, skader o.l..

I tillegg er følgende gjennomført: Samtlige samlepunkt for hytteavfall i Porsgrunn har fått konteiner. Det er allerede solgt et mindre antall konteinere, og det forventes at flere kan selges.

Konteinerne vil altså komme til anvendelse, men vi vil i noe tid ha flere stående på lager enn ønskelig.