Ved utbygging av boligkomplekser med 20 eller flere boenheter, stilles det i Grenlandskommunene (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien) krav om å etablere nedgravde avfallsløsninger.

For utbyggere

For å sikre at dimensjonering, plassering og iverksetting av tømming går problemfritt er det viktig at følgende arbeidsflyt følges:​

  1. Utbygger varsler RiG om planlagt etablering.
  2. Utbygger setter seg inn i retningslinjer og velger godkjent leverandør/utstyr.
  3. Utbygger dimensjonerer og plasserer i samarbeid med RiG.
  4. Utbygger etablerer anlegget.
  5. Utbygger varsler RiG senest 14 dager før anlegget tas i bruk.
  6. RiG godkjenner anlegget for tømming. Kommunen må ha utstedt ferdigattest/midl. brukstillatelse.
  7. RiG sørger for tømming og evt. nøkkelbrikker/låsadministrasjon.
  8. RiG overtar anlegget etter ett års drift.

Dimensjonering

Størrelsen på de nedgravde avfallscontainerne vil variere ut i fra en estimert avfallsmengde. Denne beregnes ut i fra antall boenheter anlegget skal betjene. Det blir i hovedsak benyttet 5 m³ containere, som eventuelt splittes i 2 fraksjoner.​

Dimensjonering av beholderne tar utgangspunkt i at hver boenhet produserer:
Restavfall – 100 Liter – tømmes annenhver uke
Matavfall – 40 Liter – tømmes annenhver uke
Papp og papir – 160 Liter – tømmes hver 4 uke
Glass- og metallemballasje – 60 Liter – tømmes hver 12 uke

Plastemballasje samles inn i sekk hver 4 uke. Gjennomsnittsbehov er 120 liter (1 sekk) pr. husstand pr. tømming. Sekken settes ut på tømmedag. Byggherren bør vurdere (og evt. prosjektere) hvor og hvordan sekkene kan plasseres på tømmedag.

Endelig dimensjonering gjøres ved befaring fra RIG​

Godkjente leverandører av dypoppsamlere