Dypoppsamling av avfall bidrar til et renere og mer estetisk miljø, og øker dermed trivselsfaktoren og gir bedre hygiene.​

Ved utbygging av boligkomplekser med 20 eller flere boenheter, stilles det i Grenlandskommunene (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien) krav om å benytte nedgravde avfallsløsninger.

For utbyggere

Ved utbygging av boligkomplekser med 20 eller flere boenheter, stilles krav om å benytte nedgravde avfallsløsninger.​

For å sikre at dimensjonering, plassering og iverksetting av tømming går problemfritt er det viktig at følgende arbeidsflyt følges:​

  1. Utbygger setter seg inn i retningslinjer og velger leverandør.
  2. Prosjektering i samarbeid med RiG.
  3. Gjennomfører bygging.
  4. RiG godkjenner anlegget – Kommunen utsteder ferdigattest.
  5. RiG varsles senest 14 dager før anlegget tas i bruk.
  6. RiG sørger for tømming og evt nøkkelbrikker.

Dimensjonering
Grenland får ny renovasjonsordning. Porsgrunn, Siljan og Bamble har oppstart 01.09.2022. Skien starter opp 01.01.2023. Overordnet betyr endringen at man går over til egen dunk for matavfall, samt ny tømmefrekvens. Nyetableringer må dimensjoneres for dette.​

Størrelsen på de nedgravde avfallscontainerne vil variere ut i fra en estimert avfallsmengde. Denne beregnes ut i fra antall boenheter anlegget skal betjene. Det blir i hovedsak benyttet 5 m³ containere, som eventuelt splittes i 2 fraksjoner.​

Dimensjonering av beholderne tar utgangspunkt i at hver boenhet produserer:
100 Restavfall – tømmes annenhver uke
40 Liter matavfall – tømmes annenhver uke
160 Liter Papp og papir – tømmes hver 4 uke
60 Liter Glass- og metall – tømmes hver 12 uke

Endelig dimensjonering gjøres ved befaring fra RIG​

I tillegg vil det innføres en sekk til plastemballasje. Det antas et gjennomsnittsbehov på 120 liter (1 sekk) pr husstand pr tømming. Sekken settes ut på tømmedag. Byggherren bør vurdere (og evt prosjektere) hvor og hvordan sekkene kan plasseres på tømmedag.

Godkjente leverandører av dypoppsamlere