Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Selskapet ble opprettet som IKS i 2014, men kommunene har samarbeidet om renovasjonsordningene helt siden 1990.

RiG har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentrale forurensningsmyndigheter.

RiG drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at selskapets tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Regelen er at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten.

Vår strategi er at grenlandskommunene skal ha en kostnadseffektiv avfallsordning som gir: mindre avfall, mer ombruk, mer materialgjenvinning og fornøyde brukere.

RiGs visjon er: – En friskere klode