Søknad om fritak for husholdningsrenovasjon

For å sikre at avfallet vi produsere blir gjenvunnet på best mulig måte, og for å forhindre forsøpling, forurensing og hygieniske ulemper, skal alle innbyggerne benytte seg av innsamlingsordningen for avfall. Dersom boligen er kondemnabel, eller står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret. Du må søke skriftlig om fritak én måned før fritaksperioden inntrer.​

Kriterier for å søke om fritak:
– Du kan få innvilget fritak dersom boligen/boenheten står tom og ubebodd i minimum 6 måneder sammenhengende.
– Du kan få innvilget fritak dersom boligen/boenheten er definert som ubeboelig av offentlig instans.
– Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig, da det normalt sett tar mindre enn 6 måneder før boligen selges.
– Du må søke skriftlig om fritak i én måned før fritaksperioden inntrer. Ansvaret for å søke i rett tid ligger hos abonnenten.


Fritak gis normalt for maksimalt 3år

Fritak husholdningsrenovasjon

Begrunnelse(Påkrevd)
DD dot MM dot YYYY
DD dot MM dot YYYY
Max. file size: 150 MB.

Søknad om fritak for hytterenovasjon i Skien

Det kan gis fritak for følgende:

Bolig som er definert som ubeboelig av offentlig instans.

Dersom særlige forhold tilsier det.

Bolig som er definert som ubeboelig av offentlig instans
Det vil si at hytta er kondemnabel med større bygningsmessige skader som hull i tak/vegger eller store fuktskader.

Dersom særlige forhold tilsier det
Særlige forhold for hytterenovasjon ble definert i hovedutvalget for klima, miljø, næring og friluftsliv:

  • Gangavstand er større enn 1 km til nærmeste parkeringsplass som kan benyttes.
  • Omvei ved kjøring til samlepunkt er større enn 5 km, hvilket tilsvarer 2,5 km dersom samme distanse må tilbakelegges tur/retur.

Søknader basert på omvei vil ikke bli behandlet før samlepunkt som er knyttet til din hytte er ferdigstilt. Beskrivelse av omvei eller gangavstand bør dokumenteres med avkrysning på kart for raskere saksbehandling.

  • Fritak gis normalt for maksimalt 3 år.

Fritak hytterenovasjon Skien

Begrunnelse(Påkrevd)
DD dot MM dot YYYY
DD dot MM dot YYYY
Max. file size: 150 MB.